Felhasználási Feltételek

 1. A Klav-val való jogviszony

  A jelen Felhasználási Feltételekben és az Adatvédelmi Irányelvekben a "Klav" a www.klav.hu weboldal online hálózati szolgáltatását jelenti, beleértve mindenkori üzemeltetőjét (továbbiakban mint "Szolgáltató"). A Klav termékeinek, szoftvereinek, szolgáltatásainak és weboldalának (továbbiakban ezek együttesen mint "Szolgáltatások") Ön általi használatára az Ön és a Klav között létrejött szerződés feltételei vonatkoznak. Ez az irat leírja a szerződés létrejöttét a felhasználó és a Szolgáltató között és rögzíti néhány feltételét.

  Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban és az Adatvédelmi Irányelvekben foglalt Feltételek az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban mint "Feltételek" hivatkozunk. Ezen Felhasználási Feltételek képezik az Ön és a Szolgáltató között létrejött és a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződést.

  A szerződés egyes szabályozásainak és rendelkezéseinek jogi hatálytalansága ellenére is hatályos a fennmaradó részre vonatkozóan.

 2. A Feltételek elfogadása

  A Szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha elfogadta a Feltételeket. Ön nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el a Feltételeket.

  Ön az alábbi módon fogadhatja el a Feltételeket:

  1. az "elfogadom a Felhasználási Feltételeket" értelmű jelölőnégyzet bejelölésével, vagy
  2. az "elfogadom" gombra kattintással, ha ez az opció az adott Szolgáltatás interfészén megjelenik, vagy
  3. az oldalon történő regisztrációval, vagy
  4. a Szolgáltatás igénybevétele során. Ebben az esetben Ön elfogadja, hogy a Klav a Feltételek elfogadásaként értékeli a Szolgáltatás használatát.
 3. A Felhasználási Feltételek módosításának lehetősége

  1. A Klav fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási feltéteket időről időre megváltoztathassa abban az esetben, ha ez szükségesnek látszik (pl. a jogi és törvényi előírásoknak való megfeleltetés, a Szolgáltatás megváltoztatása miatt szükséges stb.), és ha ezzel rosszhiszeműen nem hozza hátrányos helyzetbe a felhasználókat. Amikor ezek a módosítások elkészülnek, a Klav a Felhasználási Feltételek új változatát elérhetővé teszi ezen az oldalon így az Ön rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatásokon belül, vagy azokon keresztül. A Szolgáltató az Ön jogkörének bővülése esetén a Felhasználási Feltételek megváltozásáról nem köteles külön értesítést nyújtani.
  2. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Ön a Szolgáltatásokat azt követően is igénybe veszi, hogy a Felhasználási Feltételek megváltoztak, a Klav úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Felhasználási Feltételek módosított változatát.
  3. A jelen Felhasználási Feltételeknek a mindenkori használat időpontjában aktuális változata kötelező érvényű.
  4. Ön köteles rendszeresen tájékozódni a Felhasználási Feltételekről.
 4. A Szolgáltatások igénybevétele

  A Szolgáltatás jelenti a www.klav.hu weboldal alatt elérhető tartalmat beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, mellyekkel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

  1. A Szolgáltatások igénybevétele érdekében Öntől a regisztráció részeként, vagy a Szolgáltatás folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget) kérünk, úgymint, de nem kizárólagosan érvényes e-mail címét, felhasználónevét és egy jelszót.
  2. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet Ön a Klav-nak ad pontos, valós és időszerű, ezen adatok hitelességért és tartalmáért Ön felel.
  3. A felhasználónév és az opcionálisan megadott adatok a weboldalon más felhasználók számára is láthatóak. Az, hogy ezen adatok az Ön személyes azonosítását lehetővé teszik-e, az az Ön felelősségi körébe tartozik.
  4. Ön elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll a Felhasználási Feltételekkel és a magyarországi jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal.
  5. Ön elfogadja, hogy a Klav által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik, illetve nem próbál meg csatlakozni a Szolgáltatásokhoz, kivéve ha az Ön és a Klav között létrejött külön szerződés ezt kifejezetten megengedi.
  6. Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatások, vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok működését.
  7. Ön semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására, kivéve ha ezt az Ön és a Klav között létrejött külön szerződés kifejezetten megengedi.
  8. Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt a Szolgáltatót éri). A Szolgáltató az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.
  9. Ön kijelenti, hogy amennyiben a Klav Szolgáltatásain beül illegális, vagy olyan jogellenes tartalmat vagy tevékenységet vél felfedezni, mely megfelel a IX./8. pontban leírtaknak, úgy arról azonnali hatállyal értesíti a Szolgáltatót a [email protected] e-mail címen.
 5. Az Ön jelszavai és hozzáférésének biztonsága

  1. Ön elismeri és elfogadja, hogy Ön a felelős jelszava titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni.
  2. A fentieknek megfelelően, egyedül Ön tartozik felelősséggel a Klav felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.
  3. Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszavát vagy felhasználói fiókját jogosulatlanul használták, azonnal értesíti a Klav-ot a [email protected] e-mail címen keresztül.
 6. Bizalmas és személyes információk

  A Szolgáltató adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el a Klav Adatvédelmi Nyilatkozatát. Ez nyilatkozat tartalmazza, hogy a Klav hogyan kezeli az Ön személyes információit a Szolgáltatások igénybevétele során. Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató Adatvédelmi Irányelveinek megfelelően felhasználják.

 7. A Klav-val való jogviszony megszűnése

  1. A szerződést mindkét szerződő fél bármikor, azonnali hatállyal, okok megadása nélkül felmondhatja. A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy a Szolgáltató meg nem szünteti azokat az alábbiak szerint:
  2. Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni a Szolgáltatóval kötött szerződését, úgy azt megteheti:
   1. minden olyan Szolgáltatás hozzáférésének megszüntetésével vagy törlésével, amelyet Ön használ és amely tekintetében a Klav megadta Önnek a felmondás/törlés lehetőségét, valamint
   2. regisztráció végbe mentével a Klav-nak küldött értesítéssel.
  3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor felmondhatja az Önnel kötött szerződést, a Szolgáltatást Ön felé indoklás nélkül megtagadja, és minden további értesítés nélkül törölje felhasználói fiókját, amennyiben:
   1. a regisztráció során megadott adatok valamelyike (ideértve, de nem kizárólagosan: a felhasználónév, a teljes név, vagy e-mail cím):
    • más személy személyes információival visszaél,
    • védjegyet sért,
    • mai vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
    • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
    • obszcén vagy trágár kifejezés,
    • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
    • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,
    • a felhasználó bizonyos bővített jogkörére engednek következtetni (különösen "Adminisztrátor" stb.)
   2. Ön megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Ön nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek rendelkezéseit), vagy
   3. a Szolgáltató jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Szolgáltatás nyújtása az Ön részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik), vagy
   4. az a partner, amely segítségével a Szolgáltató Önnek a Szolgáltatást nyújtotta, felmondta a Szolgáltatóval fennálló szerződését vagy úgy döntött, hogy nem nyújtja tovább Szolgáltatását az Ön részére, vagy
   5. a Klav úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatások nyújtását.
 8. Felhasználói magatartás

  Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

  Ezen Feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást nem használja más felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más felhasználókat zaklattak akár hozzászólásokban, magánüzenetek formájában, a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

 9. Tartalom

  1. A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatási kínálat folyamatos módosításának ill. megszüntetésének jogát. Ön nem tarthat jogot a Szolgáltatások szerződéskötéskori változatának a Szolgáltató általi fenntartására.
  2. A regisztrációval vagy a Szolgáltatás igénybevételével Ön elismeri, hogy a weboldal teljes tartalma az Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Ön kötelezi magát arra, hogy a weboldalon lévő, ill. a weboldalról szóló ill. származó összes tartalmat és információt kizárólag személyes célokra használja fel, és tartózkodik azok ezen túlmenő, bármilyen formában történő használatától vagy értékesítésétől.
  3. Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Klav-Szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a Klav-Szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatokat, hozzászólásokat, leckéket, értékeléseket, személyes üzeneteket, a Klav-Szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeiért is.
  4. Ön szavatolja, hogy az Ön által létrehozott tartalmak nem sértenek törvényi előírást vagy harmadik személyek jogait. Ön különösen kötelezi magát arra, hogy tiszteletben tartja a többi felhasználó magánszféráját, és nem tesz fel a weboldalra rasszista, politikai, idegenellenes vagy más módon diszkrimináló, pornográf vagy szexuálisan lealacsonyító kijelentéseket ill. tartalmakat, és tartózkodik bárminemű fenyegetéstől és zaklatástól.
  5. A weboldalra felvitt teljes tartalom (kérdések, hozzászólások, feltöltések, a felhasználó által a weboldal használata során létrejött adatok) átmegy az Szolgáltató kizárólagos tulajdonába. Javadalmazásra való jogosultság nem áll fenn.
  6. A Szolgáltató nem ellenőrzi automatikusan a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Klav mint közvetítő Szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
  7. A Szolgáltatás során megjelenő oktatási szövegeket egy algoritmus hozza létre, így ezek nem feltétlenül tükrözik a Szolgáltató nézeteit.
  8. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, vagy tartalmakra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi, szellemi alkotáshoz fűződő, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezésekkel ellenkezőnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.
  9. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
   1. a Klav felhasználóitól információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket, személyes adatokat és/vagy e-mail címeket),
   2. ily módon megszerzett anyagok publikálása,
   3. bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül,
   4. felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel, illetve tisztességtelen céllal történő létesítése,
   5. a Klav-Szolgáltatás bármely részének engedélyezetlen újraformázása vagy szerkesztése,
   6. káros számítástechnikai technikák, alkalmazások, kódok futtatása a rendszeren belül, vagy arra való hatással illetve ezek közzététele vagy továbbítása a rendszerben,
   7. bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Klav-Szolgáltatás vagy annak bármely része módosítható,
   8. üzemzavarok szándékos előidézése,
   9. olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát,
   10. olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik,
   11. hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása,
   12. a Felhasználási Feltételekben szereplő egyéb szabályok megsértése.
  10. A Szolgáltató az oldalon kizárólag a jelen Felhasználási Feltételeknek maradéktalanul megfelelő tartalmak elhelyezéséhez járul hozzá.
  11. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató nem minden esetben kontrollálja, ellenőrzi vagy hagyja jóvá a felhasználók által létrehozott tartalmakat a Klav-on.
 10. Egyéb tartalom

  A Szolgáltatások tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hivatkozásokat. A Klav-nak nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a Klav-val kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Klav nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források tartalmáért, elérhetőségéért.

 11. Szavatosság kizárása

  1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatások teljes egészében vagy részben megszakítás nélkül és hibamentesen működnek, programozási hibát nem tartalmaznak és/vagy, hogy a megállapított hibák kijavításra kerülnek, és nem felel az ezekből esetlegesen eredő károkért sem. Emellett az Szolgáltató nem felel azért, hogy a weboldal és az ahhoz csatlakozó szerverek nem tartalmaznak vírusokat, vagy más káros komponenseket, amelyek kárt okozhatnak a felhasználó számítógépének hardvereiben és/vagy szoftvereiben, valamint az ebből eredő károkért.
  2. A Szolgáltató nem felel a felhasználói tartalmakért, vagy reklámtartalmakért. A Szolgáltató mindazonáltal fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben ilyenekről tudomást szerez, úgy a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályi előírásokba ütköző tartalmakat törölje.
  3. A Klav, annak tulajdonosa és partnerei kizárnak bármely és minden felelősséget a Klav-Szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Klav kizár bármely és minden felelősséget az egyes felhasználók és látogatók által tanúsított magatartásért.
  4. A Klav-Szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített Szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, a mindenkori formájukban bocsáttatnak rendelkezésre.
  5. A weboldalon kínált Szolgáltatások csak a technika aktuális állásának megfelelő terjedelemben állnak az Ön rendelkezésére. Az Szolgáltató nem szavatolja az állandó hozzáférhetőséget, valamint a kínált Szolgáltatások hibamentes működését, de minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz azért, hogy az esetlegesen fellépő és bejelentett hibákat és problémákat megszüntesse.
  6. Az Ön számítógépének vagy azon készüléknek a műszaki konfigurációja, amelyet a weboldal elérésére használ, kizárólag az Ön felelősségi körébe tartozik.
  7. A Klav nem szavatolja azt, hogy a Szolgáltatások megfelelnek az Ön igényeinek. A Klav kiváltképp nem szavatolja azt, hogy az általa nyújtott Szolgáltatások egyeznek az Ön céljaival.
 12. Kártalanítás, kártérítés

  Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak. A Szolgáltató és az Ön közötti összes jogviszonyra, azok létrejöttére és megszűnésére, valamint az azokból adódó esetleges jogvitákra kizárólag a magyarországi és Európai Uniós jogszabályok érvényesek.

  Ön beleegyezik abba, hogy a Klav-Szolgáltatást és a Klav-Szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Klav nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Szolgáltató károkért csak szándékosság, vagy súlyos hanyagság esetén felel. Enyhe hanyagság, vis major, következményes károk, elmaradt haszon, elveszett adatok esetén az Szolgáltató felelőssége kizárt. A jelen Felhasználási Feltételek megsértése esetén a felhasználó köteles biztosítani a Szolgáltató harmadik személyek ebből eredő igényeivel szembeni kár- és permentességét, valamint megtéríteni az ebből eredően keletkező költségeket.

 13. Panaszok kezelése

  A Szolgáltató igyekszik mindig minőségi szolgáltatást biztosítani a felhasználóknak. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes felhasználók különböző okokból nincsenek megelégedve a szolgáltatás minőségével, ezért panasszal kívánnak élni. Ebben az esetben a felhasználók e-mail-t küldhetnek a [email protected] címre, a tárgyban a "panasz" szó megadásával. A felhasználó 15 munkanapon belül választ kap panaszára.


Adatvédelmi Irányelvek

A jelen Adatvédelmi Irányelvek a Felhasználási Feltételekkel közösen, az itt szereplő fogalmak a Felhasználási Feltételekben definiáltak szerint értendőek. Az oldalon az adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény betartásával történik

 1. Az adatkezelés célja

  1. A regisztráció során kért, Ön által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az Ön jogosultságának azonosítása, valamint értesítések kiküldésének lehetősége.
  2. Az Ön által opcionálisan megadott, illetve a Szolgáltatások használata során az Ön cselekményeiből fakadó adatok esetében a tárolás célja személyre szabott statisztikai kimutatások és a felhasználói élmény növelése. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámokat/tartalmakat jelenítsen meg. Az ezekből az adatokból származtatott statisztikai kimutatásokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteheti, harmadik személynek átadhatja, feltéve, hogy azok nem teszik lehetővé az Ön egyedi azonosítását.
  3. A Szolgáltatónak joga van nem személyre szóló felhasználási statisztikák vezetésére. Máskülönben az adatok tárolására és kiértékelésére csak annyiban kerül sor, amennyiben ez a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szolgáltatások használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
  4. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az Ön előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
  5. A Szolgáltatások használata során Google Analytics szolgáltatás segítségével rögzítésre kerül az Ön számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az Ön számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa, melyek statisztikai célokat szolgálnak. A Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az oldalon működő Google Analytics rendszer által tárolt adatokért a Google Inc. felelős, bővebb információ a harmadik fél weboldalán olvasható
 2. Az adatkezelés önkéntes vagy kötelező jellege

  1. Valamennyi személyesnek tekinthető adat az Ön önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása folytán kerül eltárolásra. Ön határozott belegyezését adja a Szolgáltatónak az Ön által megadott adatok felhasználásával és automatizált feldolgozásával kapcsolatban.
  2. Ön kifejezetten beleegyezik abba is, hogy a Szolgáltató az adatokat a felhasználói fiók törlése után is - amennyiben ez adminisztratív célokból szükséges és/vagy a törvényesen előírt tárolási kötelezettségeknek megfelel -, tárolja és feldolgozza.
  3. A Szolgáltatások használatával összefüggő statisztikai adatok az Ön weboldalon folyatott határozott cselekményeiből származnak. Ezek kezeléséhez Ön a Felhasználási Feltételek értelmében a regisztráció során hozzájárul.
 3. Az adatkezelő illetve adatfeldolgozó személye

  A Szolgáltató és egyben adatkezelő: Nagy Vendel, nem szabályozott szakmát gyakorló, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 4. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

  Személyes adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a [email protected] címre kell eljuttatni, a tárgysorban "adatkezelés" megnevezéssel, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Kérheti adatai ismertetését, törlését, bizonyos esetekben módosítását.

 5. A Klav által begyűjtött adatok és azok felhasználásának módja

  A Szolgáltató a Szolgáltatások minden funkciójának biztosítása érdekében az alábbi típusokba tartozó adatokat gyűjtheti be:

  1. Személyes adatok: Az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatok (például név, e-mail cím és a fiók jelszava).
  2. Cookie-k: A Szolgáltató cookie-kat ("sütiket", kisméretű fájl, amely a felhasználó böngészőjének a weboldalunkon tett látogatása során a felhasználó számítógépén tárolódik) használ a weboldalnak a felhasználó igényeivel való összehangolása, valamint a következő betöltés alkalmával való felismerés megkönnyítése érdekében. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat. A Klav hirdetési szolgáltatásaiban is használhat cookie-kat a hirdetők hirdetéseinek kezelésére. Ön kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a Szolgáltató cookie-kat használjon.
  3. Naplózott adatok: A Klav Szolgáltatásainak használata során a szerverek automatikusan rögzítik azokat az adatokat, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek. Ezek a szervernaplók adott esetben olyan adatokat tartalmazhatnak, mint például a webes kérés, az IP-cím, a böngésző típusa és annak nyelve, a kérés dátuma és időpontja, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie. A Szolgáltatónak jogában áll a csatlakozási adatokat, különösen a Source- és Destination-IP-ket, és az összes többi logfájlt saját és harmadik személyek számítógépeinek védelme érdekében tárolni és kiértékelni.
  4. Felhasználói megkeresések: A Klav-hoz e-mailként vagy más formában eljuttatott levelek anyagát feldolgozás, válaszadás, valamint Szolgáltatásaink jobbá tétele céljából a Szolgáltató adott esetben megőrizheti, az oldalon közzéteheti.
  5. Linkek: Bizonyos esetekben a Szolgáltató olyan módon jelenít meg linkeket, amely lehetővé teszi, hogy követni lehessen a linkekre történő kattintásokat. Ezeket az adatokat a tartalom személyre szabhatóságának, valamint hirdetéseink minőségének javítására használjuk fel.

  A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi irányelvekben, a Felhasználási Feltételekben, és/vagy az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó kiegészítő adatvédelmi közleményekben leírt célokból dolgozza fel. A fentieken túl az ilyen célok közé értendő:

  1. A Szolgáltatások felhasználók részére történő biztosítása, ideértve a személyre szabott tartalom és a hirdetések megjelenítését is,
  2. a Szolgáltatások fenntartása, védelme és tökéletesítése érdekében végzett ellenőrzés, kutatás és elemzés,
  3. új Szolgáltatások kifejlesztése.

  A Szolgáltató a személyes adatokat a Magyarország területén található szerverein dolgozza fel. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy személyes adatokat egy harmadik fél, például hirdetőpartnereink által adott utasításoknak megfelelően dolgozunk fel. A felhasználó adatainak kezelésekor az Szolgáltatónak kötelessége a mindenkori törvényes adatvédelmi előírások betartása.

 6. Adatbiztonság

  A weboldalon megadott jelszavak az adatbázisban egyirányú matematikai titkosítással kerülnek eltárolásra. Az adatok tárolása a Magyarország területén, megosztott szerveren történik. A Szolgáltató minden műszakilag lehetséges intézkedést megtesz a nála tárolt felhasználói adatok védelme érdekében. Ezen adatokkal való, harmadik személyek által jogellenesen elkövetett visszaélés esetén a Szolgáltató felelőssége kizárt.

 7. Az Adatvédelmi Irányelvek módosításának lehetősége

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Irányelveket a Felhasználási Feltételek III. pontja szerint egyoldalúan módosítsa. Ön a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatvédelmi Irányelveket.